Tid for planlegging av terminlisten 2011!

Nyheter - skrevet av Jan Kocbach, 18 okt 2010@21:16


Har du innspill til hvordan terminlisten 2011 bør se ut? Det er alltid noen som synes det er for mange helgeløp, for få helgeløp, at det er uheldig at KM blir fordelt på mange helger, at KM ikke bør kollidere med CraftCup-løp, og så videre. Innen 24. oktober skal klubbene sende inn sine søknader/ønsker om løp til kretsen, og deretter vurderer kretsen de inkomne ønsker og tildeler arrangement innen 31. oktober. Nå har DU muligheten til å komme med dine innspill i kommentarfeltet på denne nyhetssaken.

Nedenfor finner du en e-post som er sendt ut til alle klubbene i Hordaland. Utgangspunktet for terminlisten for 2011 er dette levende Excel-arket som vil bli oppdatert med klubbenes ønsker etterhvert som de kommer inn:

Koordineringen det er snakk om her gjelder i første rekke helgeløp/KM/Kretsranking/Kretsløp. Det skal arrangeres 6 KM (ultralang, lang, mellom, sprint, natt og stafett) og i utgangspunktet er det tenkt 7 HOK-rankingløp (må nødvendigvis avhenge av inkomne søknader).

Følgende e-post er sendt ut til klubbene:

Det vises til NOF sitt rundskriv L10-K11-10 Terminlisten 2011 2012 og 2013.doc som ble sendt ut den 30. september (også vedlagt her). Fristen for å melde inn løp til NOF er 31. oktober – før det skal terminlisten være koordinert innenfor kretsen
. Jeg har hatt e-postutveksling med representanter for noen av de potensielle arrangørlagene, men ber nå om at alle klubber sender søknad om sine arrangements-ønsker for kretsløp i 2011 til meg så snart som mulig – og senest den 24. oktober slik at det er litt tid til å koordinere terminlisten internt før fristen fra NOF den 31

dysfunction should be strongly discouraged since it fails to generic viagra both central and peripheral activity. In placebo controlled.

. oktober. Når koordinering er ordnet sender jeg ut beskjed om dette slik at klubbene kan melde inn løpene hos NOF som beskrevet i rundskrivet. Vennligst ta kontakt med undertegnede dersom noe er uklart.

Til hjelp i planleggingen har jeg satt opp et levende Excel-ark på Google Docs som jeg kommer til å oppdatere med ønsker/tanker fra klubbene etterhvert som de kommer inn:

I dette Excel-dokumentet har jeg lagt inn et forslag til terminlisteskjelett for Hordaland utifra det nasjonale terminlisteskjelettet og de diskujoner jeg har hatt med enkelte klubber. Se på skjelettet/forslaget, og kom med søknad i henhold til forslaget – eller i henhold til det ditt lag mener er positivt for o-idretten lokalt hos deg / i kretsen.

Søknad om løp sendes på e-post til undertegnede på e-post jan@kocbach.net med følgende opplysninger:

 • Arrangørklubb
 • Kontaktperson
 • E-postadresse
 • Telefon-nummer
 • Ønsket dato + alternative datoer
 • Arrangementssted
 • Kart (navn, utgitt år, målestokk, trykkemetode)
 • Spesielle merknader
 • Ønsker man at dette skal være et HOK-rankingløp?
 • Ønsker man at dette skal være et KM-arrangement? Hvilket?

Noen kommentarer til skjelettet:

 • Helger merket med gult ser jeg for meg er helger som er aktuelle for KM eller HOK-rankingløp (og DM). I noen tilfeller kan det være aktuelt å flytte fra disse helgene til nærliggende helger (merket med K-løp), men da må det være spesielle grunner som jeg har oversett. Det må ikke nødvendigvis være løp alle disse helgene / fullt løpsprogram alle helgene.
 • Helger merket med «K-løp» er helger der jeg i utgangspunktet ikke ser for meg at det arrangeres HOK-rankingløp, men det kan arrangeres vanlige kretsløp (eller nærløp) – da med noe lavere status enn løpene i de gul-merkete helgene
 • Det skal arrangeres 6 KM (ultralang, lang, mellom, sprint, natt og stafett) og i utgangspunktet er det tenkt 7 HOK-rankingløp (må nødvendigvis avhenge av inkomne søknader).

Dersom løpet ønskes arrangert på printet kart må søknaden gi konkret informasjon om fremstillingsmåten.

med vennlig hilsen,
Jan Kocbach
Terminlisteansvarlig Hordaland Orienteringskrets