NM Dag 2 Rauland (19/08/2017) NM Dag 2 Rauland (19/08/2017)